Arolwyg i Breswylwyr

.

Annwyl Breswylydd,

Gallwch fy helpu i gynrychioli eich barn drwy gwblhau’r arolwg isod.

Diolch!

Darren

Arolwyg i Breswylwyr

  • Current Cwestiynau
  • Your details
1. O ystyried methiannau’r GIG yng Ngogledd Cymru, a ddylid dileu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a chael byrddau iechyd llai yn ei le?
2. Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â chynnig Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru i gynyddu nifer yr Aelodau o’r Senedd o 60 i 96?
3. A ddylai trigolion lleol yng Nghymru gael yr hawl i refferendwm ar gynnydd gormodol yn y dreth gyngor, fel sy'n digwydd yn Lloegr?
4. Beth yw eich barn am ddyfodol cyfansoddiadol Cymru? (ticiwch os gwelwch yn dda)
5. Ydych chi'n cefnogi penderfyniad Llywodraeth Cymru i gael gwared ar gynlluniau ffyrdd allweddol er mwyn blaenoriaethu natur a newid yn yr hinsawdd?
6. Pa un o ymgyrchoedd lleol Darren ydych chi'n eu cefnogi? (ticiwch os gwelwch yn dda)