Cefndir Darren

Hanes o weithdredu...

Hanes o weithredu...

Cafodd Darren ei ethol i’r Senedd am y tro cyntaf ym mis Mai 2007 a dychwelodd i’r Senedd yn 2011 a 2016, gyda’i fwyafrif yn cynyddu gyda phob etholiad.

Magwyd Darren yn Nhowyn, ac mae e bellach yn byw ym Mae Cinmel gyda’i wraig Rebekah a’u dau o blant, Mary a Toby. Mae’n mwynhau darllen a hanes.

Ar hyn o bryd, mae Darren yn gwasanaethu ar fainc flaen y Ceidwadwyr Cymreig fel Prif Chwip ac Gweinidog yr Wrthblaid dros Faterion Allanol a Chysylltiadau Rhyngwladol. Mae’n gweithredu hefyd fel Cyfarwyddwr Polisi Grŵp y Senedd ac fel yr Is-gadeirydd Polisi ar Fwrdd Plaid y Ceidwadwyr Cymreig. Yn ogystal, mae’r cadeirio Grŵp Trawsbleidiol Senedd Cymru ar Ffydd a’r Grŵp Trawsbleidiol ar y Lluoedd Arfog a’r Cadetiaid, ac mae’n un o sylfaenwyr y ddau grŵp hyn.

Rhwng misoedd Mai 2016 a Medi 2018, bu Darren yn gwasanaethu fel Ysgrifennydd yr Wrthblaid dros Addysg a Phlant ac, ar yr un pryd, roedd yn aelod o Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru. Cyn cael ei ail-ethol i’r Senedd yn 2016, bu’n gwasanaethu fel Gweinidog yr Wrthblaid dros Iechyd a Phobl Hŷn ac yn cadeirio Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus dylanwadol y Senedd.

Yn ystod ei dymor cyntaf yn y swydd, treuliodd Darren rywfaint o amser fel Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Amgylchedd a Chynllunio a Gweinidog yr Wrthblaid dros Gymunedau a Llywodraeth Leol. Ar yr un pryd, roedd yn aelod o’r Pwyllgor Menter a Dysgu a’r Pwyllgor Cynaliadwyedd ac yn Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol.

Cyn dod Aelod Senedd Cymru, bu Darren yn gweithio fel rheolwr elusen ryngwladol. Mae e wedi gweithio hefyd fel cyfrifydd yn y diwydiannau adeiladu, cartrefi gofal a thelathrebu.

Mae Darren yn Rheolwr Siartredig, yn Gymrawd o’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI), yn Gymrawd o’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) ac yn Gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol er hybu’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach (RSA). Fe’i comisiynwyd yn Weinidog gyda’r Assemblies of God ym Mhrydain ym mis Mai 2015.

Yn 2000/2001, Darren oedd y Maer ieuengaf yng Nghymru erioed (record sy’n dal i sefyll hyd y gŵyr ef) ) pan fu’n gwasanaethu trefgordd Towyn a Bae Cinmel. Mae e hefyd wedi bod yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.